Keresés...

Beszámoló a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 2014. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 1962-ben alakult és 1999. óta közhasznú szervezetként tevékenykedik.

A  Magyar Iparjogvédelmi és  Szerzői  Jogi  Egyesület  céljai  és  feladatkörében végzett közhasznú tevékenységei körébe kiemelten az iparjogvédelmi és szerzői jogi oltalmat élvező alkotások jogvédelmének és hasznosításának tudományos és gyakorlati tanulmányozása, művelése, a szerzői  jogi és  iparjogvédelmi   kultúra ápolása és terjesztése, az iparjogvédelemmel és a szerzői joggal
összefüggő ismeretek közhasznú terjesztése, továbbá az alkotó tevékenység és az alkotások hasznosításának szakmai- társadalmi eszközökkel való elősegítése tartozik. Két síkon végezzük munkánkat, egyrészt a „laikus” nagyközönség, a feltalálók, a vállalkozók alapfokú ismereteink biztosítása érdekében, másrészt pedig a „szakmabeliek” számára, ismereteik szinten tartása, a folyamatos konzultáció és véleménycsere biztosítása érdekében.


Kiemelt események és feladatok

2011-ben  került  aláírásra  a  Közigazgatási  és  Igazságügyi  Minisztérium,  a  Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és Egyesületünk közötti stratégiai partnerségi megállapodás, a kormány megbízatásának időtartamára. 2014 májusában megújításra került a stratégiai partnerségi megállapodás Egyesületünk és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala között. A megállapodás célja, hogy „A szellemi tulajdon védelmét érintő jogszabályok előkészítői, valamint a szellemitulajdon-védelem területén működő szakmai szervezetek közötti együttműködés módjának és eljárási rendjének szabályozása révén a szerzői jog, az iparjogvédelem és a kutatás-fejlesztés és technológiai innováció tárgykörökben alkotott jogszabályok  a  szakmai  tapasztalatok  maradéktalan  figyelembevétele  mellett  jöjjenek létre, ezzel  biztosítva  a szellemitulajdon-védelem olyan magas szintű, egyben kiegyensúlyozott érdekviszonyokat megteremtő szabályozását, amely a hazai alkotókat és vállalkozásokat,  illetve  a  hazai  innovációs  szereplőket  új,  a  társadalom  számára  is hasznos és értékes szellemi alkotások létrehozatalára sarkallhatja, lehetővé teszi a szellemi  tulajdon,  mint  versenyeszköz  hatékony  alkalmazását,  valamint  hozzájárul  a kreatív iparágak fellendüléséhez.”

A stratégiai partnerség keretében egyesületünk munkacsoportjai 2014. során a következő
jogszabályok előkészítésében, felülvizsgálatában és módosításában működtek közre:

 • EU szerzői jogi reform – Infosoc irányelv felülvizsgálat
 • Észrevételek az üzleti titok irányelv javaslattal kapcsolatban
 • Az  árva  mű felhasználásával kapcsolatos  részletes  szabályokról szóló kormányrendelet tervezetének véleményezése
 • Észrevételek a WIPO B+ csoport napirendjére tűzött a türelmi idő szabályozásának tárgyában a magyar álláspont kialakításához
 • Észrevételek  a  WIPO  B+  csoport  ülésének  napirendjére  tűzött,  a  hivatásos képviselők és ügyfeleik közötti, szellemi tulajdoni tárgyú bizalmas kommunikáció nemzetközi  védelméről  szóló  megállapodás–tervezet és  elemzés  tárgyában,  a magyar álláspont kialakításához
 • Állásfoglalás  a  földrajzi  jelzések  uniós  oltalmának  esetleges  kiterjesztésével kapcsolatban 

Április 25-én – az LES International kezdeményezésére – az LES Magyaroszág KHE, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a Magyar Védjegy Egyesület és a MIE közös szakmai előadássorozattal ünnepelte a Szellemi Tulajdon Világnapját.
Hajdú  Judit,  a  Szellemi  Tulajdon  Nemzeti  Hivatala  elnökhelyettese megnyitója  után Lengyel Zsolt szabadalmi ügyvivő, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda partnere tájékoztatott  a  kiegészítő  oltalmi  tanúsítványok,  azaz  SPC  (supplementary protection certificate) európai szabályozásának aktuális kérdéseiről. 

A Magyar Védjegy Egyesület részéről dr. Szamosi Katalin ügyvéd, az S.B.G. K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák elnöke a térbeli alakzatok oltalmának Európai Bírósági gyakorlatáról beszélt.

A LES Magyarország KHE részéről Lantos Mihály szabadalmi ügyvivő tájékoztatatott az Európai Szabadalmi Hivatal Fellebbezési Tanácsa döntéséről az „üvegbeton” szabadalom ellen indított felszólalási eljárásban, és ennek eredményeként a potenciális bitorlóknak licencia vevővé való átalakulásáról.

Az üzleti titok  védelméről  szóló  irányelv-javaslatról  Dr.  Jókúti  András,  az  SZTNH
Főosztályvezető-helyettese és Dr. Kovács Eszter, jogi ügyintéző tartottak előadást.

2014-ban folytatódott együttműködésünk a GVH Versenykultúra Központjával a verseny-, illetve a fogyasztóvédelmi politika, valamint az iparjogvédelem és a szerzői jog témakörét szolgáló szakmai rendezvény közös szakmai és pénzügyi megvalósítására. A megállapodás révén a GVH által nyújtott 604.087 Ft  támogatás felhasználásával 16 egyetemista, fiatal szakember díjmentes részvételt tettük lehetővé az őszi rendezvényen.

Folytatódott az évtizedek óta hagyományosan jó együttműködésünk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, melynek kereteit 2010-ben rögzítettük együttműködési megállapodásba. A Hivatal közreműködött a szakmai továbbképzések, konferenciák programjának összeállításában, előadók delegálásával közreműködtek a rendezvények sikeres megvalósításában. Az együttműködés lehetővé tette, hogy rendezvényeinken megfelelő külsőségeket és technikai hátteret tudjunk biztosítani.


Testületi tevékenység

Március 26-án tisztújító közgyűlést tartottunk, melynek eredményeképpen két tag cseréjére került sor az Elnökségben illetve nagyrészt változtak az Ellenőrző Bizottságnak és a Tagsági Ügyek Bizottságának (korábbi Fegyelmi Bizottság) tagjai is. A közgyűlés elfogadta a dr. Faludi Gábor által módosított Alapszabályt és a Szervezeti Működési Szabályzatot. Ezt követően május 27-én és szeptember 3-án újabb közgyűlésekre került sor, mivel az új Polgári Törvénykönyv különböző értelmezési lehetőségei miatt újabb módosításokra volt szükség az Alapszabályban és a Szervezeti Működési Szabályzatban. A Fővárosi Törvényszékről november 04- érkezett meg a jogerős végzés az egyesület közhasznú jogállásáról.
A közgyűléseken a kötelező pontokon kívül dr. Gödölle István, dr. Gonda Imre és Simon
Dorottya magas színvonalú szakmai előadásai hangzottak el.

Az Elnökség 7 alkalommal ülésezett. Állandó napirendként minden alkalommal beszámolót hallgatott meg az ülések közötti eseményekről, döntéseket hozott a tagsággal kapcsolatosan.

Január 21-i ülésén az Elnökség meghatározta a tisztújító közgyűlés helyszínét és időpontját, valamint kijelölte a Jelölő Bizottság tagjait.
Az Elnökség elfogadta a 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolót - 172.341 Ft nyereséggel – és javasolta az Ellenőrző Bizottság elé terjesztését, valamint a 2013. évi közgyűlésnek a beszámoló elfogadását.
Az Elnökség a 2014. évi költségvetést (bevételek összesen: 14.860.200 Ft, ráfordítások összesen: 15.401.740 Ft) 541.540 Ft veszteséget tervezve elfogadta.

Február 25-én dr. Faludi Gábor ismertette az Alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat módosításának első tervezetét, melyet az Elnökség megvitatott és további módosításokat javasolt. Racsek Zsóka tájékozatott arról, hogy a MIE Ellenőrző Bizottsága ellenőrizte, és jóváhagyta az Egyszerűsített éves beszámolót és Közhasznúsági Mellékletet. Az Elnökség megbeszélte a tisztújító közgyűlés előkészítésének részleteit, kijelölte a szavazatszámláló bizottság tagjait, jóváhagyta a MIE Emlékérem elkészítésének költségeit.

Április 8-án Dr. Szecskay András beszámolt arról, hogy a közgyűlés elfogadta a 2013. évi tevékenységről és gazdálkodásról szóló beszámolót, illetve a 2013. évi közhasznúsági jelentést, az Ellenőrző Bizottság jelentését, a módosított Alapszabályt és Ügyrendet. Átadásra kerültek a  MIE  Emlékérmek és  jutalmak, és  a  közgyűlés megválasztotta a tisztségviselőket.
A március 26-i tisztújító közgyűlésen a Fegyelmi Bizottság átalakult Tagsági Ügyek Bizottságává. A tagok száma háromról öt főre bővült, feladatait a módosított Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat pontosan tartalmazza, így a bizottság ismét határozatképes. Pintz György és az MSZTE tevékenységével kapcsolatos fegyelmi eljárás folytatódik.

Ravadits Imre beszámolt a tavaszi konferencia előkészítéséről.

Április 22-én az Elnökség rendkívüli ülést tartott, ahol az Alapszabály és a Szervezeti Működési Szabályzat újabb módosítására került sor, valamint a Rendkívüli Közgyűlés időpontjának meghatározására.

Május 27-i ülésén az Elnökség értékelte a május 8-9-én Herceghalmon megtartott szabadalmi ügyvivői konferencia tapasztalatait, majd meghatározta az őszi szakmai konferencia időpontját és helyszínét. Dr. Szecskay András elnök ismertette a SZTNH és a MIE    közötti  együttműködési               megállapodás    megújítására      készült  együttműködési megállapodás tervezetét, mellyel az Elnökség egyetértett, a megállapodás megkötését egyhangúlag jóváhagyta.

Szeptember 23-án dr. Sasvári Gabriella alelnök ismertette az őszi szakmai konferencia programját.
Az Egyesület javaslatot tett Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának az együttműködés megújítására. A  költségvetést és a pályázatot dr. Bacher Gusztáv és Racsek Zsóka készítette el, a támogatási kérelemben javaslatokat téve a versenyjogi témákra, felkérve a GVH előadóit. Az elnyert támogatás 35 éven aluli iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozó szakemberek, valamint PHD hallgatók és egyetemi hallgatók ingyenes részvételére volt fordítandó.

November 4-i ülésen Zacsek Zsóka beszámolt arról, hogy a Fővárosi Törvényszék október 7-i dátummal megküldte az Egyesület részére a változásbejegyző végzést.
Az Elnökség kiválasztotta a GVH 2014. évi pályázatának nyerteseit, akik ingyenesen vehettek részt az őszi szakmai konferencián.
Az Elnökség jóváhagyta azt a javaslatot, hogy az egyesület a korábbi évekhez hasonlóan közös évzáró klubdélutánt szervezzen az AIPPI Magyar Csoportjával, a Magyar Versenyjogi Egyesülettel, a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesülettel, a LES-sel és a Union Magyar Csoportjával közösen.

Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlést megelőzően ülésezett. Megvizsgálta az Egyesület
2013. évi működését, a vizsgálat eredményéről beszámolt a közgyűlésnek.


Nagyrendezvények

2014. május 8-9-én egyesületünk szabadalmi szakosztálya konferenciát szervezett Herceghalmon az  Abacus Hotelben.  A részvételi arány megegyezett a 2013. évivel, rendezvényen 91 fő vett részt.
A két nap alatt 6 előadás hangozott el, 8 előadó prezentációjában és két kerekasztal beszélgetés. Előadóink körében üdvözölhettük a német dr. Matthias Stolmárt, aki az egységes hatályú szabadalmi bíráskodással összefüggésben a használati minta oltalom stratégiai alkalmazásának lehetőségeiről tartott előadást. A szakmai programok mellett látogatást tettünk a Korda Filmstúdióba, ahol részünk volt egy érdekes és szórakoztató programban is.

November 20-21-én Egyesületünk Védjegy-, Formatervezési és Versenyjogi Szakosztálya konferenciát szervezett Debrecenben, 140 fő részvételével, „A változó jogi környezet új kihívásai” címmel.
A konferencia felölelte a szellemi tulajdon egészét, így voltak szabadalmi, szerzői-, védjegy- és versenyjogi blokkok, amelyekben az előadók kiváló előadásokat tartottak.

Összességében mindkét konferenciáról elmondható, hogy széles szakmai kört érintő, érdekes előadásokat és az azokhoz kapcsolódó felszólalásokban érdemi kérdéseket, illetve észrevételeket hallhattunk, valamint a rendezvények egészéről pozitív visszajelzéseket kaptunk.


További szakmai programok

Február 25-én Dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke évértékelő beszédet tartott.

Március 7-én a Magyar Versenyjogi Egyesület meghívására Dr. Székely Szilvia tartott előadást a „Szabványokba foglalt szabadalmak és a versenyjog – az Európai Bizottság szemszögéből” címmel

Április 9-én a MIE Védjegy, Versenyjogi és Formatervezési Szakosztálya szervezésében Dr. Tattay Levente „Versenyképesség, innováció és szellemi alkotások az Európai Unióban” előadása hangzott el.

Április 25-én, a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére az SZTNH, a LES Magyarország  KHE, a Magyar Védjegy Egyesület és a  MIE közös szakmai  napot rendezett.

Szeptember 19-én a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület meghívására Dr. Roland Knaak ügyvéd, a Max-Planck Intézet tudományos főmunkatársa tartott előadást.


December 17-én a Magyar Szerzői Jogi Fórum a MIE szerzői jogi szakosztályával együttműködésben szakmai ankétot tartott a szerzői jog aktuális kérdéseiről.


Publikáció

A szellemi tulajdon védelmére vonatkozó ismeretek közhasznú terjesztésének eszköze az elmúlt évben is az egyesületi honlap (www.mie.org.hu) volt. Itt naprakészen elérhetők a szakterületet érintő jogszabályok. Rendszeresen közreadjuk az egyes jogszabályalkotások során kialakított egyesületi véleményeket.

Ugyancsak a honlap útján tettük hozzáférhetővé a rendezvényeinken elhangzó előadások vetített képeit.

Jogi tagjainkhoz – a Magyar Szabadalmi Hivatal felajánlása alapján – negyedévenként eljutattuk az MSZH és a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács kiadványát, a „Hírlevél a szellemi tulajdon védelméről” címmel.


Az Egyesület tagsága

Az Egyesület tagsága 2014-ben az előző évihez viszonyítva az alábbiak szerint alakult:
 • belépő jogi tagok száma: 2
 • kilépő jogi tagok száma: 3
 • belépő egyéni tagok száma: 12
 • kilépő (és elhalálozott) egyéni tagok száma: 1
 • 5 év tagdíjtartozás miatti tagság megszűnés: 166

Az előzőek figyelembevételével az év végén az Egyesületnek 42 jogi tagja és 328 fizető
egyéni tagja volt. Egy évi tagdíj-elmaradása 37 főnek volt.


Az Egyesület gazdálkodása

Az összes működési bevétel a tervezett szinthez képest 91%-ban teljesült. Az egyéni tagdíjakból a tervezettnél kis mértékben ugyan, de kevesebb lett a bevétel. A jogi tagdíjakból származó bevétel viszont több mint 400 eFt-al magasabb lett, köszönhetően a belépő tagoknak, és az évi tagsági díjat megemelő jogi tagjainknak. A tavalyi évhez képest növekedett az 1 %-os SZJA felajánlás alapján érkezett juttatás is (196.402 Ft). A kamatbevétel a banki alapkamatok csökkenése miatt drasztikusan csökkent, a tervezett mérték 35 %-át érte el.  A rendezvénybevétel mindkét konferencián emelkedett, köszönhetően a nagy érdeklődést kiváltó programoknak, illetve a GVH támogatásnak.

Működési kiadás a tervezett szintet kis mértékben ugyan, de meghaladta. Ez a Közgyűlés költségeinek, és a számítástechnikai eszközök cseréjének köszönhető.

Jelen beszámoló mellékletében számszerűen is bemutatjuk a bevételek és kiadások alakulását.

A végösszeggel azonos tartalmú a Számviteli törvény, a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet, és a 350/2011. (XII.30) Kormányrendelet szerint elkészített 2014. évi

Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló, a Közhasznúsági Melléklet és a Kiegészítő
Melléklet.

A gazdálkodás 2014. évben – 1.696.292Ft veszteséggel zárult.


Összefoglalás

Összefoglalóan megállapítható, hogy az Egyesület az alapszabályában rögzített közhasznú tevékenységét eredményesen teljesítette, amelyért köszönetünket fejezzük ki a választott tisztségviselőknek, az előadóknak, tagjainknak és a tevékenységünket bármilyen módon támogatóknak.


Budapest, 2015. február 10.
Dr. Szecskay András

Elnök 
Elejére!